Welkom bij

Wereldwinkel Nijverdal

Privacyverklaring Vereniging Wereld Winkel Nijverdal

Vereniging Wereldwinkel Nijverdal, gehuisvest aan de Grotestraat 186
7443 BR Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

secretaris@wereldwinkelnijverdal.nl

https://wereldwinkelnijverdal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wereldwinkel Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummers;

- E-mailadres;

- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Wereldwinkel Nijverdal verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@wereldwinkelnijverdal.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wereldwinkel Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Wereldwinkel Nijverdal neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Wereldwinkel Nijverdal) tussen zit).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wereldwinkel Nijverdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 3 maanden na het beëindigen van uw donateurschap of de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, ter afhandeling van administratieve zaken.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wereldwinkel Nijverdal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken.

Wereldwinkel Nijverdal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldwinkel Nijverdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@wereldwinkelnijverdal.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee maanden, op uw verzoek.

Wereldwinkel Nijverdal wijst u erop dat u, indien daartoe volgens u aanleiding bestaat, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wereldwinkel Nijverdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@wereldwinkelnijverdal.nl .